Kooliruum on alates 2023/2024 õppeaastatst Schoolspace! Sest projekt on nüüd rahvusvaheline!
Schoolspace on samaaegselt Eestis, Lätis ja Leedus toimuv uurimuslik ja mänguline loovtööprojekt, mille käigus kasutavad õpilased erinevaid teaduse ja disaini meetodeid, et uurida, milline on tänane kool ja luua visioon uuest koolist. Projekti lõpus osalevad õpilased rahvusvahelisel noorte arhitektuurikonverentsil.

Anna märku huvist osaleda!

NB! Koduleht on täiendamisel!

Õpilase jaoks on Schoolspace loovtöö, mille jooksul kogeda loodus-­ ja sotsiaalteaduslike uurimismeetodite kasutamist ning disainile ja arhitektuurile iseloomulikku tööprotsessi elulises olukorras. Õpilane asub nii teadlase rolli, kelle ülesanne on välja selgitada koolikeskkonna eripära, kui arhitekti rolli, kes töötab välja ruumilise idee. Projekti lõpus valmib õpilaste nägemus uuest kooliruumist: koolihoone või -­hoovi mõne osa ümber kujundamise mõte, mis on ideaalis ka õpilastele endile (väikese välise abiga) jõukohane teostada. Teostus ei ole loovtöö nõutud osa, vaid hea mõtte loomulik ja võimalik edasiareng. Töö tulemusi esitlevad projektis osalenud tublimad tiimid kolme riigi ühisel kohtumisel. Toimub noorte arhitektuurikonverents!

Õpetaja on projektis osaleva(te) õpilas(t)e juhendaja. Tema roll on õpilaste tegutsemisindu üleval hoida, ajakava ja töömahtu jälgida ning vajadusel oma tiimi suunata. Et see töö oleks lihtne ja mugav, oleme kokku pannud projekti käsiraamatu ja pakume võimalust projekti loojatega jooksvalt konsulteerida. Juhendama sobib ükskõik millise aine õpetaja või muu haridustöötaja.

Projekt koosneb kaheksast ülesandest, mille tegemiseks on õpilastel aega kaks nädalat. Ülesanded sisaldavad uuritavat küsimust, tegutsemisjuhiseid ja-­ vihjeid, näitematerjale ning nõuandeid. Vastusena loodame näha eelkõige õpilaste leidlikku ja loomingulist mõtlemist ning nutikat arutluskäiku. Õigeid-­valesid lahendusi ei ole, oluline on õppida protsessi jooksul divergentselt mõtlema – püstitatud küsimust mitmekülgselt uurima, avastama erinevaid alateemasid ning alternatiivseid lahendusviise. Ehk ei olegi õige rääkida ‘ülesannetest’ ja ‘lahendustest’, vaid küsimustest ja vastustest. Küsimused puudutavad koolimaja eri tahke ning annavad võimaluse koostööks eri aineõpetajatega. Vastuse leidmise viis ja esitamise vorm on vabad, kuid määravaks saabki valik – selle läbimõeldus, asjakohasus, loomingulisus ja teostus. Projekti lõpus saavad tiimid tagasiside oma esitatud tööle erialaspetsialistidelt ning valitud tiimid saavad võimaluse esitleda valminud projekti noorte arhitektuurikonverentsil, mis sel hooajal toimub koostöös teiste Balti riikidega.

Projekt kestab oktoobrist aprillini ning on paras õpilastele vanuses 14-20. Õpilas(t)e projektis osalemist on koolil võimalik arvestada riiklikus õppekavas ettenähtud loovtööna.

 

Tähtis info ülevaatlikult

Kooliruum’22
Schoolspace põhineb pilootprojektil Kooliruum’16. Ülesanded on samad, kuid õpilased, kes osalesid eelmistel aastatel, võivad huvi korral uuesti osaleda (esimese nelja ülesande hulgast, millel on nii A- kui B-variant, saab valida tegemata variandi, ja viimase nelja ülesande puhul saab valida uue koha koolimajas).

Projekti eesmärk
Kooliruumi projektide eesmärk on tutvustada noortele üht päris elu problemaatikat, selle analüüsimise protsessi ning lahenduseni jõudmist mitmekülgseid uurimis- ja loovmeetodeid kasutades. Kesksel kohal on divergentne mõtlemine – lihtsustatud ja ühesuunalise ülesande ning ainuõige vastuse asemel probleemi kirjeldamise ja lahendamise valdkonnaülesus ja alternatiivsete võimaluste avastamine.

Teema
Kooliruumi projektide teema on koolihoone kui erinevaid õpitegevusi ja -meetodeid toetav ruum ning erinevat sorti füüsilisi tegevusi soosiv keskkond. Eduka õppimise eeldus on kehaline ja psühholoogiline heaolu ehk võimalus vaimse pingutuse kõrval ka end füüsiliselt proovile panna või liikudes lõõgastuda.

Osalejad
Projekt on suunatud õpilastele vanuses 14-20. Tõhusalt saab tegutseda väikeses rühmas (nt 3-6 inimest), kuid projekti võib ette võtta ka päris üksinda.

Juhendaja
Juhendaja on oma kooli õpilaste projektis osalemist juhendav õpetaja. Tema roll on õpilaste tegutsemisindu üleval hoida, ajakava ja töömahtu jälgida ning vajadusel oma tiimi suunata.

Tulemus
Projekti lõpus valmib õpilas(t)e nägemus uuest kooliruumist. Visioonikale mõtlemisele me piiranguid ei sea, kuid soovitame võimalusel suunata õpilasi keskenduma terve koolihoone asemel ühele väiksemale osale sellest ning kaaluma ise (või kogukonnaga koostöös) teostavat mõtet. Väiksem osa teeb ülesande lihtsamaks ja ise tegemise võimalus (ja ära tegemine) aitab projekti lõpuni päris eluga siduda.

Projekti kestus
Oktoober 2023 kuni aprill 2024

Projekti ülesehitus
Projekti jooksul võetakse ette kaheksa uurimisülesannet, mille tegemiseks on aega (soovituslikult) kaks nädalat. Esimesed neli ülesannet sisaldavad arhitektuuriga seotud uurimisteemat koos seda tutvustava ja selgitava taustamaterjaliga. Viimased neli ülesannet annavad võimaluse välja töötada visioon oma kooliruumile. Juhendaja tutvustab ülesannet õpilastele ning ühiselt kaardistatakse tekkivad mõtted, lepitakse kokku nende uurimise viisis ja esitlemise vormis ning jagatakse ära tööülesanded. Projekti lõppedes annavad õigeaegselt saadetud töödele inspireerivat ja mõtet innustavat tagasisidet erialaspetsialistid. Projekt lõppeb tublimate osalejate kohtumisega, kus saab teiste osalejatega tutvuda, kogemusi vahetada ja meelt lahutada.

Projekti veebileht
Projekti tutvustus asub aadressil www.schoolspace.ee

Osalemise tingimused
Konkursil osalemiseks täida väike osalemisankeet siin.

Korraldaja

Projekti korraldab Arhitektuurikool (Ruumiharidus MTÜ). Arhitektuurikool on huvikool, kus 7-­ kuni 18-­aastased noored uurivad ja loovad ruumilist maailma. Arhitektuurikooli õpetajatel on kümme aastat kogemusi lastele ja noortele ruumi teemade tutvustamisega ning õppetegevuste väljatöötamisega. 2014. aasta sügisel korraldas Arhitektuurikool koostöös Linnalabori ja Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga kooliõpilastele suunatud arhitektuurikonkursi Unistuste koolimaja. 2015. aastal avaldati üldhariduskoolidele suunatud tasuta ruumiülesannete kogu “Uuri ruumi!”. 2016. aastal mängiti läbi esimene Kooliruumi projekt: Kooliruum’16. Kooliruumi loovtööprojekti materjalide koostaja on Kadri Klementi, Arhitektuurikooli üks asutaja ja õpetaja. Kadri on õpetanud Arhitektuurikoolis, andnud gümnaasiumiõpilastele arhitektuuri valikkursust ja on juhendanud Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri, urbanistika ning graafilise disaini tudengeid.

Kooliruum’16 sündis koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskusega ja simulatsioonimängu Skoobel eestvedajate abil.

 

Käsiraamat

Projekti kulgu juhendab käsiraamat inspireerivate taustateadmiste ja teemakohaste näidetega. Laadi alla käsiraamat (pdf):

värviline ekraaniversioon

Lisalugemist:
Mis on arhitektuur? Koolimaja näitel (Arhitektuurikool 2014)